8 jul. 2013

Les propostes d'ICV-EUiA al Plenari del Consell de Districte de Nou Barris del 9 de juliol

La democràcia social afegeix altres drets humans als de participació política: treball, educació, sanitat, assistència social, igualtat d’oportunitats...
 
ICV-EUiA presenta al Ple del Districte un seguit de propostes per avançar a Nou Barris en la democràcia social i la participació ciutadana real. L'Audiència Pública i el Plenari del Consell de Districte de Nou Barris es faran els dies 8 i 9 de juliol a les 19 h (pl Major de Nou Barris s/n).
 
 
 
 
 
 
1.- 3 àpats al dia és un dret humà i no pas caritat.
 
Si no es garanteixen mínims vitals com l'alimentació, es nega la llibertat i la democràcia efectives a la ciutadania. Per això ICV-EUiA insta al govern del districte de Nou Barris a planificar i implantar, de forma urgent, un Sistema Integral de Cobertura de Necessitats Alimentaries a Nou Barris, que:
 
1. Garanteixi els 3 àpats diaris a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de I'any, donant compliment a Nou Barris de la Proposició aprovada a l’Ajuntament de Barcelona el 18 de juny.
 
2. Garanteixi I'alimentació digne de totes les persones i famílies vulnerables del Districte, per mitja dels serveis socials, I'ampliació de places públiques de menjador social i del treball en xarxa entre els serveis municipals i el circuit de distribució social d'aliments.
 
3. Garanteixi I'acompanyament alimentari de les persones grans de Nou Barris en situació de dependència, pobresa i risc d'exclusió relacional, per mitja de I'ampliació del Servei d’Àpats a Domicili i del Programa d’Àpats en Companyia a tots els Casals Municipals de Gent Gran del Districte.
 
 
2.- Assistència de la Regidora de Nou Barris de CiU als Consells de Barris.
 
Els Consells de Barri haurien de ser espais de participació, diàleg i de treball entre la ciutadania i el govern municipal, però el constant absentisme de la Regidora de CiU degrada la democràcia municipal. ICV-EUiA presenta el següent Prec:
 
Que la Regidora executiva del Districte de Nou Barris es comprometi a complir amb la seva funció i responsabilitat de presidència dels diferents Consells de Barri del nostre districte. Assumir, davant les entitats i el veïnat, dels nostres barris, el diàleg, la interlocució i les respostes i compromisos clars a les demandes plantejades per la ciutadania en els Consells de Barri.
 
 
3.- Recuperem el Camp municipal de fútbol de Porta per a Nou Barris.
 
Arran de les informacions de I'incompliment per part de la Fundació Marcet de les clàusules que consten a les Bases de la Licitació del Camp Municipal de Fútbol de Porta, ICV-EUiA exigeix que el Districte de Nou Barris: Denunciï i rescindeixi la licitació, recuperi I'explotació del Camp de Futbol de Porta i convoqui una nova licitació o faci la gestió municipal directa.
 
 
4.- Seguiment de la proposició d’ICV-EUiA per l'Educació Pública i de qualitat a Nou Barris.
 
L’educació pública de qualitat permet la igualtat d’oportunitats, però a Nou Barris s’anunciaren pel curs 2012-2013 el tancament de grups, la reducció de plantilles, substitucions i recursos econòmics, l’increment d’alumnes per aula, la implantació de taxes als Cicles Formatius...
 
ICV-EUiA presentà al juliol de 2012 una Proposició defensant l’educació pública i de qualitat a Nou Barris, rebutjant totes les retallades dels governs municipal de Barcelona, català i espanyol i exigint el manteniment de la quantitat i qualitat de tots els serveis i centres públics educatius a Nou Barris, especialment al CEIP SANT JOSEP ORIOL i l’IES PABLO RUÍZ PICASSO. Ara volem que s'informi de I'estat d'execució de la proposició aprobada.
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario