30 mar. 2014

Nou Barris: democràcia, drets i llibertats continuen presidint el Ple

Ple del Consell de Districte de Nou Barris en el 28 aniversari del Vot OTAN NO de Nou Barris i Catalunya i en jornada de lluita #stoppujades. Les lluites a Nou Barris vénen de lluny, són plenament vigents i aniran més lluny encara.

Inici del Ple amb la presentació d'Informe de la regidora, caracteritzat per:

1. Cap menció ni explicació de la crisi de govern municipal del Districte, que va ocasionar el cessament de l'anterior gerent.

2. Diferents narracions envers diferents temes, sense aportar dades ni concretar compromisos. Ni dades sobre l'impacte a Nou Barris de la política d'AUSTERICIDI EDUCATIU. Ni dades quantitatives i qualitatives dels DESNONAMENTS, ni cap concreció d 'implementació de les actuacions envers els immobles permanentment desocupats, ni canvi d' interlocutor en matèria d'habitatge. Ni cap compromís de recolzar els projectes comunitaris de Barri Solidari, a la zona nord i menjador social (i més), a Can Peguera. Silenci de la regidora davant l'atac als drets i llibertats de les dones i davant l'augment abusiu del preu del transport públic.

Responent a les peticions d'ICV-EUIA, CiU es compromet a crear, en breu, un "Grup de Treball Habitatge Nou Barris".

El Ple de Nou Barris va informar DESFAVORABLEMENT el projecte retallador de CiU sobre les noves normes de participació, disfressades de racionalització i actualització. CiU no ha volgut recolzar la proposta d'ICV-EUiA de consensuar un acord de Ple de Districte per garantir l'autogovern i el singular i consolidat model participatiu de Nou Barris, que pot quedar laminat per la voluntat uniformitzant de CiU. Tampoc ha respost a les acusacions d'haver restringit democràcia i participació: utilitzar indegudament cossos i normes de seguretat, limitar l'accés a l'Audiència Pública, buidar de contingut els consells de participació, censurar cartells (Festival de Sopes i Festival Sólo para Cortos...).

Finalment, i molt rellevant, el Ple de Districte va aprovar per unanimitat la Proposició presentada per ICV-EUiA, que insta al Consorci de I'Habitatge a exigir al Fons d'Inversió Azora que compleixi les normatives d'habitatges de protecció oficial i actuï legalment davant clàusules abusives a contractes i repercussió indeguda de despeses. La proposició va donar lloc a un debat complex, ric i sincer entre un grup de representants de les persones llogateres, dels habitatges de Pg. Urrutia i Av. Rio Janeiro, i el grup municipal d'ICV-EUiA, ponent de la proposició.

Pere Fernàndez
Conseller portaveu adjunt d'ICV-EUiA
Districte de Nou Barris

24 mar. 2014

Resultats de l'activitat d'ICV-EUiA al Plenari del Districte de Nou Barris del 12 de març

El dia 12 de març teníem Plenari del Consell de Districte de Nou Barris i, com ve sent habitual, varem exposar el nostre contrainforme a la regidora que podeu recuperar seguint aquest enllaç:


ICV-EUiA també presentava diferents propostes al Plenari i aquest ha estat el resultat de la nostra activitat:

- Lloguer social dels pisos per a joves de l’Avinguda Rio de Janeiro i el carrer Urrutia.

Aprovada per unanimitat.


- Obertura immediata de la unitat/consulta de control d'al·lèrgies a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Rebutjada pel govern municipal de CiU al·legant que tenen un document que assegura que ja està en funcionament, el que es contradiu amb la informació que tenen les entitats de Nou Barris que estan lluitant pel manteniment dels serveis de la Sanitat Pública. Finalment, gràcies a la pressió social de la coordinadora SAP Muntanya i el prec d’ICV-EUiA, sembla ser que la unitat de control d’al·lèrgies reprendrà la seva activitat el 20 de març.


- Sortida d’emergència accessible a l’Escola Antaviana.

Acceptada al Plenari de Nou Barris. Ara cal que la Generalitat s'afanyi a construir la sortida accessible a l'escola Antaviana.


- Seguiment de la proposició d'ICV-EUiA: Sí es pot! Cap desnonament a Nou Barris.

L’equip de govern al Districte de Nou Barris assoleix el compromís de crear en breu el Grup de Treball d’Habitatge amb les mateixes atribucions, funcions i composició que s’exigia.

D'altra banda, l'equip de govern municipal presentava:

- Projecte del Reglament General d'Organització i Funcionament deis Districtes.

ICV-EUiA votà en contra i ha estat rebutjat pel Plenari del Consell de Districte de Nou Barris.

- Projecte del Reglament de Participació Ciutadana.

ICV-EUiA votà en contra i ha estat rebutjat pel Plenari del Consell de Districte de Nou Barris.

Finalment, ICV-EUiA donà suport a la proposició que exigia la reparació i el manteniment en bon estat de la Residencia de Gent Gran de la Trinitat Nova i a la que s’instava al compliment de tots els acords adoptats, tot establint un calendari d’execució.

23 mar. 2014

Drets de Dona Ahir/Avui, xerrada el 28 de març a Nou Barris


Divendres 28 de març a la masia de la Guineueta (plaça Can Ensenya 4) xerrada a Nou Barris: 

"Drets de Dona Ahir/Avui"

Organitzada per la Taula per la República de Nou Barris, de la que formen part les agrupacions d'ICV i EUiA a Nou Barris.

9 mar. 2014

Resum de l'activitat d'ICV-EUiA al Plenari del Districte de Nou Barris de 12 de març
Els dies 10 i 12 de març tenim Audiència i Plenari a Nou Barris a les 19 h (Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris s/n). El Grup Municipal d'ICV-EUiA presenta al Ple del Districte de Nou Barris:

- Lloguer social dels pisos per a joves de l’Avinguda Rio de Janeiro i el carrer Urrutia.

- Obertura immediata de la unitat/consulta de control d'al·lèrgies a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

- Sortida d’emergència accessible a l’Escola Antaviana.

- Seguiment de la proposició d'ICV-EUiA: Sí es pot! Cap desnonament a Nou Barris.

També es van presentar diverses Declaracions Institucionals, que requereixen una majoria qualificada de 2/3 per ser aprovades pel Plenari del Consell de Districte de Nou Barris, però l’oposició de CiU i PP impossibilitaren fer-ho:

- Retirada de l’avantprojecte de protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada i exigència el manteniment de la llei de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Aquesta Declaració Institucional havia estat proposada per Nou Barris Cabrejada Diu Prou!

- Defensa del dret efectiu als subministraments bàsics d'energia i aigua potable, tot evitant que les empreses subministradores interrompin el subministrament en el cas d’uns ingressos per càpita a la unitat familiar inferiors al salari mínim interprofessional i amb l’informe pertinent de Serveis Socials.

- Sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta Declaració Institucional havia estat impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

- Commemoració de l'any de l'exili republicà català i espanyol amb motiu del 75è aniversari de la fugida de la repressió franquista de centenars de milers de persones.


6 mar. 2014

Seguiment de la proposició d'ICV-EUiA: Sí es pot! Cap desnonament a Nou BarrisVolem que s'informi de I'estat d'execució de la proposició, aprovada al Consell del Districte de 14 de maig 2013: creació de la Taula de l’Habitatge de Nou Barris, amb la participació de les entitats de Nou Barris i compliment de tots els acords en matèria d’habitatge i de les polítiques de prevenció dels desnonaments i de suport a les persones en risc i afectades.


Plenari del Districtre de Nou Barris el 12 de març a les 19 h a la Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris s/n.

http://coalicioicveuianoubarris.blogspot.com.es/2013/05/si-es-pot-cap-desnonament-nou-barris-14.html

5 mar. 2014

Lloguer social dels pisos per a joves de l’Avinguda Rio de Janeiro i el carrer Urrutia


Els habitatges de lloguer per a joves, a l’Avinguda Rio de Janeiro i al carrer Urrutia a Nou Barris, han de conservar les condicions pròpies dels pisos de protecció oficial, però els nous propietaris del dret de superfície, el Fons d’Inversió Colon Vivendas-Grupo Azora, no les estan respectant (manca d’inscripció al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, clàusules abusives a les renovacions dels contractes de lloguer...).Per això el Grup Municipal d’ICV-EUiA a Nou Barris insta al govern del districte de Nou Barris a:

- Exigir als nous titulars el compliment i el respecte a totes les condicions del plec de licitació i les pròpies d'habitatges de protecció oficial. 

- Obtenir un informe anual justificatiu del seu acompliment. 

- Garantir l'atenció a les persones llogateres i vetllar perquè en cap cas es puguin aplicar clàusules contractuals abusives, ni repercussions indegudes de despeses.

- Aplicar, en cas de detectar-se irregularitats, les mesures legals corresponents.

Plenari del Districtre de Nou Barris el 12 de març a les 19 h a la Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris s/n.