Loading...

29 sept. 2012

Consell de Districte de Nou Barris el 2 d'octubre a les 19 h:


El Grup Municipal d'ICV-EUiA presenta el dia 2 d'octubre al Plenari del Consell del Districte de Nou Barris les següents propostes:
1. Proposició d’ICV-EUiA, sobre garantia de dotació econòmica real, calendari d'execució, partides assignades i relació de prioritats d'inversió a Nou Barris. Davant la impossibilitat del Govern del Districte de poder consensuar i aprovar un Pla d'Actuació pel Districte per afrontar els reptes de Nou Barris pels propers anys, presentem diferents mesures d'inversió per a Nou Barris (resum):

1. Instar a la Comissió de Govern del Districte a garantir la inversió i el pressupost al Districte de Nou Barris durant el mandat municipal 2011-2015 en una dotació econòmica real no inferior a la destinada en el mandat municipaI 2007-2011.

2. Instar a la Comissió de Govern del Districte a presentar al proper Consell Plenari del Districte de Nou Barris, un Informe en que expliciti, comenti i detalli com donarà compliment en calendari i partida pressupostària al punts aprovats d'aquesta Proposició.

3. Instar a la Comissió de Govern del Districte a presentar, de forma periòdica, al Consell Plenari del Districte de Nou Barris, informes econòmics entorn I'execució pressupostaria. I de forma especifica, de I'execució de les Inversions aprovades.

4. Instar a la Comissió de Govern del Districte a, afegidament a garantir el manteniment real, dotar i emmarcar a les inversions d'un pla d'actuació estratègic, que configura les següents PRIORITATS d' INVERSIÓ:

A) Desenvolupar i executar el Pla d'equipaments del Districte. Incloent el pla d'inversions en equipament juvenils.

B) Garantir la inversió en educació pública a Nou Barris

C) Garantir la inversió en salut pública a Nou barris

D) Garantir la inversió en polítiques actives d'ocupació. Garantir el manteniment de plantilles i programes de Barcelona Activa, del programa Treball als Barris i del programa Activa't per I'ocupació.

E) Garantir la Inversió en serveis socials. També impulsant la col·laboració amb les entitats del tercer sector de base associativa.

F) Garantir polítiques públiques de promoció del dret a I'habitatge. Destinar a habitatge social les vivendes de promoció pública, actualment no utilitzades. Politiques públiques de rehabilitació d'habitatges i actuacions polítiques publiques per fer front als desnonaments.

G) Garantir la millora de la mobilitat i I'accessibilitat.

H) Executar el cobriment de la Ronda.
2. Pregunta d’ ICV-EUiA, sobre polítiques d'ocupació a Nou Barris. Segons l'Informe de l'Ajuntament de Barcelona "Evolució de l'atur registrat a Barcelona" l'atur afecta ja a 14.454 persones (18`4 %) a Nou Barris i continuem essent el Districte amb més atur de Barcelona. Calen mesures del Govern per tal de reduir-lo (resum):

1. Continuaran els projectes Activa't per I'Ocupació i Treball als Barris, i per tant els serveis d'orientació laboral, de formació, d'assessorament, d'inserció (plans d'ocupació i taller d'ocupació) implementats per Barcelona Activa en col·laboració amb el Districte de Nou Barris?

2. Quines són les mesures concretes d'acció de govern que la Comissió de Govern de districte de Nou Barris pensa dur a terme en relació al foment de I'ocupació estable i de qualitat de la ciutadania de Nou Barris en situació d'atur, i en masses casos en risc de pobresa i exclusió social?

3. Per la rellevància i necessitat de polítiques públiques d'ocupació, considera adient el govern del districte de Nou Barris tindre un instrument de participació per a aquestes polítiques que pot vehicular-se via ampliació del "Consell de Comerç” a "Consell de Comerç i Promoció Econòmica" amb la màxima participació i representació d'agents socials i associatius?

4. En la possible implementació de programes de generació d'ocupació, al districte de Nou Barris, te previst el govern del districte escoltar i fer participar a la ciutadania i a I'associacionisme i als agents socials? I si és així, mitjançant quins mecanismes?

5. Ha explicat i dialogat i generat participació, el govern del districte de Nou Barris entre la ciutadania i a I'associacionisme i als agents socials , entorn la implementació del programa EXIT2, que el govern del districte de Nou Barris havia inclòs en la seva proposta de PAD de Nou Barris, rebutjada i no aprovada pel Consell Plenari del Districte?

http://www.iniciativa.cat/noubarris/documents/5030
 
3. Pregunta d’ICV-EUiA, sobre qualitat de l'educació pública a Nou Barris. El nou curs acadèmic 2012-2013 ha començat amb força conflictivitat, que podem preveure que serà creixent, degut a l'aplicació concurrent de diferents mesures governamentals (espanyoles, catalanes i barcelonines), que degraden la qualitat de l'educació pública i el dret a l'educació. És per tot això que preguntem:
 
- Quina és l'evolució de la qualitat de l'educació als centres públics educatius de Nou Barris a partir de les dades i indicadors comparatius d'inici de curs 2011-2012,  final de curs 2011-2012, i inici de curs 2012-2013? (Es demanen desglossades per centres educatius, nivells i línees diferents dades: tancants, en risc de tancament, nombre d'alumnes i professors, ràtio d'alumnes per aula, recursos per atendre necessitats especials, personal de suport educatiu, centres que mantenen la 6a hora, pressupost...).


- Quines actuacions te previstes la Comissió de Govern del Districte de Nou Barris per tal de garantir la continuïtat de la quantitat, qualitat i caire públic de les Escoles Bressol Municipals a Nou Barris? I, en concret, quines actuacions està realitzant davant l'IMEB per garantir la continuïtat de l'EBM Trinitat Nova, la seva qualitat pedagògica i el seu caire públic?

http://www.iniciativa.cat/noubarris/documents/5029

4. Seguiment de l’execució de l'acord del Consell Plenari, de 29-11-11 sobre el defensa del dret a l'habitage i impuls d'actuacions de la representació municipal a les obres socials de les caixes presentat per ICV-EUiA.
 
Mitjançant aquesta proposició, els representants de l’Ajuntament de Barcelona a les Obres Socials de les Caixes impulsarien que aquestes propocionessin habitatge a les families desnonades i la creació d'un Parc d'Habitatge Social de Lloguer:
 
- Contribuint al suport real i efectiu al dret constitucional a l’habitatge.
 
- Essent agents actius en la solució del problema de l’habitatge.
 
- Contribuint amb recursos, i fent-lo amb caire d’urgència, a proporcionar habitatge alternatiu a famílies que per raons socials, com ara la pèrdua de lloc de treball, entrin en RISC SOCIAL DE DESNONAMENT I DE PERDUA D’UN HABITATGE O VIURE, avaluat, verificat i certificat pels serveis socials, per no poder fer front al pagament d’una hipoteca o lloguer.
 
- Contribuint a generar parc d’habitatge social de lloguer, a un import no superior a un percentatge raonable de la renda familiar disponible, que permeti viure dignament.
 
- Col·laborant amb les administracions publiques i les cooperatives socials d’habitatge en generar més parc públic i social d’habitatge de lloguer, a un import no superior a un percentatge raonable de la renda familiar disponible, que permeti viure dignament.
 
 

25 sept. 2012

Tens alguna cosa a dir? Hi ha alternatives! El 6 d'octubre, ens trobaràs als carrers de Nou Barris.

Des d'ICV i EUiA volem apropar la nostra feina als veïns i veïnes de Nou Barris i per això, aprofitant que no n'hi ha eleccions però si la necessitat que la societat es mobilitzi, el 6 d'octubre des de les 11 a les 13 hores ens trobareu a la sortida de metro de plaça de la República (cantonada de passeig Verdum amb passeig Valldaura), on podreu apropar-vos i parlar amb la regidora i/o els consellers de Districte que participem de l'activitat d'ICV i EUiA a Nou Barris.
 
Els ciutadans tenim la possibilitat i la responsabilitat de fer alguna cosa per canviar l'actual realitat. Hi ha alternatives i ara és un bon moment perquè, tots aquells que esteu preocupats i indignats amb tots els esdevenitments dels darrers anys, ens feu arribar les vostres propostes, us informeu de la nostra activitat a les institucions i de les alternatives que presentem per lluitar contra les retallades socials que estem patint.
 
La política ha de sortit al carrer i el nostre compromís, des de fa molt de temps, es ser la vostra veu, continuar informant-vos i, el que és més important, comptar amb la vostra participació activa.
 
 

14 sept. 2012

19 de setembre Consell Plenari del Districte per tractar del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i aprovar el Pla d'Actuació del Districte (PAMD).

 
El dimecres 19 de setembre a les 19 h s'ha convocat Consell Plenari Extraordinari del Districte per tractar del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i aprovar el Pla d'Actuació pel Districte de Nou Barris (PAMD). Es farà a la Sala de Plens del Districte (Plaça Major de Nou Barris, 1) i poden participar els veïns, les veïnes i les entitats de Nou Barris.
 
Trobareu el Pla d'Actuació del Districte de Nou Barris 2012-2015 proposat per l'equip de govern de CiU a aquest enllaç:
 
 
Les mancances que s'ha produït al procés de debat i participació ciutadana del Pla d'Actuació pel Districte de Nou Barris (PAD), han fet que el Grup Municipal d'ICV-EUiA Nou Barris es posicionés no reunint-se amb el govern de CiU per debatre el PAD:
 
 
ICV-EUiA a Nou Barris haviem proposat als ciutadans i entitats de Nou Barris fer un PAD de Nou Barris alternatiu, d'esquerres i participatiu, recollint les necessitats i reivindicacions dels nostres barris, veïns i veïnes:
 
 
 

8 sept. 2012

11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.


 
 
Les agrupacions d'ICV i EUiA de Nou Barris participaran el proper 11 de setembre a l'ofrena floral davant el monument a Rafael Casanova a ronda de s Pere de Barcelona.

ICV i EUiA assistirem a la manifestació de l11 de setembre a les 17:30 h convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a Barcelona, amb el nostre lema:
 
“PEL DRET A DECIDIR DAVANT L’ESTAT I ELS MERCATS, NO A LES RETALLADES DE MAS Y RAJOY”.

T’animen a participar en la manifestació dins del bloc que formarem els companys i companyes d'ICV i EUiA.

6 sept. 2012

8 de setembre, ens trobaràs als carrers de Nou Barris.

Des d'ICV i EUiA volem apropar la nostra feina als veïns i veïnes de Nou Barris i per això, aprofitant que no n'hi ha eleccions però si la necessitat que la societat es mobilitzi, el 8 de setembre des de les 11 a les 13 hores ens trobareu a la sortida de metro de plaça de la República (cantonada de passeig Verdum amb passeig Valldaura), on podreu parlar amb les persones que participem de l'activitat d'ICV i EUiA al Districte de Nou Barris.
 
Els ciutadans tenim la possibilitat i la responsabilitat de fer alguna cosa per canviar l'actual realitat. Hi ha alternatives i ara és un bon moment perquè, tots aquells que esteu preocupats i indignats amb tots els esdevenitments dels darrers anys, ens feu arribar les vostres propostes, us informeu de la nostra activitat institucional i de les diferentes mobilitzacions que es portaran a terme a la tardor per lluitar contra les retallades socials que estem patint.
 
La política ha de sortit al carrer i el nostre compromís, des de fa molt de temps, es ser la vostra veu, continuar informant-vos i, el que és més important, comptar amb la vostra participació activa.

 

Homenatge a Salvador Allende a Barcelona (2012).


Com fa ja 26 anys es celebra cada 11 de setembre l'homenatge al President Xilè a la plaça Salvador Allende del barri del Carmel (Horta-Guinardó).
 
Aquest any és el primer que l'acte no ha rebut el suport adequat per part del govern de la ciutat i del districte, i ha estat desproveït del caràcter institucional que mereix la memòria del Presidente Allende que, com el President Companys, va lluitar contra el feixisme fins a l'últim al·lè de la seva vida. Davant la falta de suport del govern de dretes, s'ha organitzat un Comitè Ciutadà per garantir la continuïtat de l'acte, del que ICV i EUiA som part activa.
 
Els companys i companyes de la coalició ICV-EUiA a Nou Barris també participarem a l'acte i us animem a ser presents a la plaça Salvador Allende:
 
11 de setembre a les 10:30 h Plaça Salvador Allende.

Metro: L5 El Coll - La Teixonera.

Bus: 28, 87, 92.

1 sept. 2012

Per defensar el futur 15-S marxa a Madrid. Anem-hi!


La tardor comença amb la voluntat de desenvolupar mobilitzacions sostingudes per denunciar les polítiques d'austeritat i retallades socials aplicades pels governs.

Les entitats socials i elssindicats convoquen una gran marxa massiva a Madrid, el dissabte 15 de setembre de 2012, per evidenciar la crítica dels ciutadans a totes les mesures injustes que s'han anat adoptant.